Vedtekter

Fastsatt i konstituerende møte 28.10.2002. Endret på årsmøte 5. februar 2004 (§§ 3 og 6) og årsmøte 17. februar 2005 (§ 4).

§ 1. Navn

Forumets navn er Forum for plan- og bygningsrett.

§ 2. Formål

Forumet er en uavhengig organisasjon. Dens formål er å fremme interessen for og kjennskapet til norsk og internasjonal plan- og bygningsrett samt dermed sammenhengende spørsmål. Dette kan gjøres blant annet ved at forumet:

avholder møter med foredrag, diskusjoner og debatt.

arrangere seminarer

fremmer utgivelse av faglitteratur på rettsområdet

samarbeider med utenlandske organisasjoner med samme eller lignende formål

§ 3. Medlemskap

Forumet har personlige medlemmer og bedriftsmedlem. Som personlige medlemmer kan opptas enhver som har interesse for plan- og bygningsrett. Som støttemedlemmer kan opptas organisasjoner, bedrifter og institusjoner.

§ 4. Styre

Forumet ledes av et styre med minst 3 medlemmer som velges av årsmøtet for ett eller to år av gangen. Leder velges særskilt. Forøvrig konstituerer styret seg selv. Årsmøtet velger også vararepresentanter til styret. Kandidater til styret utpekes av en valgkomité som velges av årsmøtet eller et annet medlemsmøte.

Styremøte avholdes når lederen eller minst to styremedlemmer krever det.

Styret er beslutningsdyktig når halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

Styret kan beslutte at sekretariatsfunksjonen i forumet kan samlokaliseres med annen organisasjon eller organ.

§ 5. Medlemsmøter

Styret innkaller til møter i forumet med minst 2 ukers varsel. Møtene er åpne for både medlemmer og ikke-medlemmer. Medlemmer har gratis adgang til møtene.

Alle innkallinger og annen informasjon til medlemmene sendes via e-post, hvis ikke styret bestemmer noe annet.

§ 6. Årsmøte

Årsmøtet avvikles i forbindelse med det første medlemsmøtet i kalenderåret. På årsmøtet behandles årsberetning og regnskap, fastsettelsen av kontingent, valg og eventuelt andre saker av organisasjonsmessig art.

Forslag fra medlemmer om saker som skal behandles av årsmøtet må være styret i hende 2 uker før møtet.

Personlige medlemmer og inntil to ansatte hos bedriftsmedlemmer har stemmerett. Medlem som ikke har betalt kontingent for foregående år betraktes som utmeldt.

Revisor velges av årsmøtet blant forumets medlemmer for 2 år av gangen.

Vedtektsendring og beslutning om oppløsning av forumet krever 2/3 flertall av de tilstedeværende. Ved oppløsning tilfaller forumets midler Juristforbundets og Advokatforeningens etterutdanningsfond, som skal anvende disse midler til etterutdannelse eller undervisning i plan- og bygningsrettslige emner.